Journal of Gynecologic Oncology

I S S N:2005-0380
出版社:Korean Society of Gynecologic Oncology and Colposcopy

开放获取

2024 年

1992 年

1991 年

1990 年

文章列表
[期刊论文]


DO I:10.3802/jgo.2024.35.e3

作者:Ji Hyun Kim;Yumi Lee;Da-Young Kim;等

页码: -

开放获取

[期刊论文]


DO I:10.3802/jgo.2023.34.e88

作者:Ngoc T.H. Phan;Quy T. Tran;Nhan P.T. Nguyen;等

页码: -

开放获取

[期刊论文]


DO I:10.3802/jgo.2023.34.e74

作者:Suzy Scholl;Diana Bello Roufai;Linda Larbi Chérif;等

页码: -

开放获取

[期刊论文]


DO I:10.3802/jgo.2023.34.e87

作者:Kosuke Yoshihara;Shin Wha Lee;Yong Man Kim;等

页码: -

开放获取

[期刊论文]


DO I:10.3802/jgo.2023.34.e85

作者:Jonathan S. Berek;Xavier Matias-Guiu;Carien Creutzberg;等

页码: -

开放获取

[期刊论文]

[Review]DO I:10.3802/jgo.2023.34.e86

作者:Takayuki Enomoto;Aikou Okamoto;JaeHoon Kim;等

页码: -

开放获取

[期刊论文]


DO I:10.3802/jgo.2023.34.e84

作者:Lindsey Finch;Dennis S. Chi;

页码: -

开放获取

[期刊论文]


DO I:10.3802/jgo.2023.34.e83


页码: -

开放获取

[期刊论文]


DO I:10.3802/jgo.2024.35.e1

作者:Zhi-yao You;Miao-fang Wu;Hui Li;等

页码: -

开放获取

[期刊论文]


DO I:10.3802/jgo.2024.35.e2

作者:Youwen Zhu;Qiuping Yang;Kun Liu;等

页码: -

开放获取