Acta Oceanologica Sinica

I S S N:0253-505X
出版社:Springer Nature

文章列表
[期刊论文]


DO I:10.1007/s13131-023-2183-9

作者:Lijun Song;Wen Liu;Shibin Zhao;等

页码: -
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1007/s13131-022-2095-0

作者:Xiaomeng Sun;Zhao Xue;Cui Chen;等

页码:70 - 77
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1007/s13131-022-2129-7

作者:Longxiao Zheng;Mengquan Wu;Jie Zhao;等

页码:112 - 120
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1007/s13131-022-2144-8

作者:Jianbo Cui;Yunhua Wang;Yanmin Zhang;等

页码:100 - 111
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1007/s13131-022-2090-5

作者:Ping Du;Dingyong Zeng;Feilong Lin;等

页码:57 - 69
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1007/s13131-022-2105-2

作者:Jian Zheng;Yan Tang;Ran Xu;等

页码:39 - 48
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1007/s13131-022-2145-7

作者:Zhixin Li;Meng Zhang;Keda Liang;等

页码:16 - 23
全文购买
[期刊论文]

[Article]DO I:10.1007/s13131-022-2109-y

作者:Wanlin Zhai;Jianhua Zhu;Chuntao Chen;等

页码:78 - 88
全文购买
[期刊论文]

[Article]DO I:10.1007/s13131-022-2143-9

作者:Shanshan Tao;Yunfei Hua;Sheng Dong;

页码:89 - 99
全文购买
[期刊论文]

[Article]DO I:10.1007/s13131-022-2102-5

作者:Changyuan Chen;Chen Wang;Huimin Li;等

页码:24 - 32
全文购买