Arabian Journal for Science and Engineering

I S S N:2193-567X
出版社:Springer Nature

文章列表
[期刊论文]


DO I:10.1007/s13369-023-08264-z

作者:Belal Almomani;Junaidi Syarif;Yoon-Suk Chang;

页码: -
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1007/s13369-023-08230-9

作者:Venkata Dinesh Avvari;Vasavi Boggarapu;D. Kimmer;等

页码: -
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1007/s13369-023-08218-5

作者:Bhalchandra Shingan;P. Vijay;Karthikraja Pandiyan;

页码: -
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1007/s13369-023-08210-z

作者:Mohamed Mamdouh;Said K. Elsayed;Shady El-Rammah;

页码: -
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1007/s13369-023-08081-4

作者:Erfan Riahi Dehkordi;Mohammad Rasul GivKashi;

页码: -
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1007/s13369-023-08243-4

作者:Satish Kumar Duddu;Jayendra Kumar;

页码: -
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1007/s13369-023-08268-9

作者:Billel Bengherbia;Abdelhafid Tobbal;Samir Chadli;等

页码: -
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1007/s13369-023-08209-6

作者:Omar S. Hussein;

页码: -
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1007/s13369-023-08207-8

作者:Ashokkumar R. Tavadi;N. Nagabhushana;V. N. Vivek Bhandarkar;等

页码: -
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1007/s13369-023-08203-y

作者:Mabrouka Ounis;Eva Sanz-Santos;Fatma Fakhfakh;等

页码: -
全文购买