Measurement

I S S N:0263-2241
出版社:Elsevier BV

文章列表
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.measurement.2023.113498

作者:Fabien Grégis;

页码:113498 - 113498
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.measurement.2023.113534

作者:Chong Wang;Qilong Xue;Yingming He;等

页码:113534 - 113534
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.measurement.2023.113491

作者:Wenhua Wang;Hengqian Wang;Lei Chen;等

页码:113491 - 113491
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.measurement.2023.113530

作者:Michal Zelenak;Zdenek Riha;Andreas Fech;等

页码:113530 - 113530
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.measurement.2023.113526

作者:Jianjun Liu;Guangming Cao;Hao Wang;等

页码:113526 - 113526
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.measurement.2023.113513

作者:Xiaopei Cai;Xueyang Tang;Fei Yang;等

页码:113513 - 113513
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.measurement.2023.113542

作者:Yanjun Li;Jinxi Wang;Dejun Feng;等

页码:113542 - 113542
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.measurement.2023.113531

作者:Jianwei Fan;Tao Ma;Yajing Zhu;等

页码:113531 - 113531
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.measurement.2023.113502

作者:Kangyu Chen;Yimin Liu;Hong Bao;

页码:113502 - 113502
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.measurement.2023.113527

作者:L. Kalaivani;R.V. Maheswari;B. Vigneshwaran;等

页码:113527 - 113527
全文购买