Computational Biology and Chemistry

I S S N:1476-9271
出版社:Elsevier BV

文章列表
[期刊论文]


DO I:10.1016/S1476-9271(23)00137-8


页码:107946 - 107946
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.compbiolchem.2023.107953

作者:Ibrahim H. Eissa;Reda G. Yousef;Hazem Elkady;等

页码:107953 - 107953
全文购买
[期刊论文]

[Full-length article]DO I:10.1016/j.compbiolchem.2023.107952

作者:Shuyu Wang;Hongzhou Tang;Peng Shan;等

页码:107952 - 107952
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.compbiolchem.2023.107942

作者:Sneha Subramaniyan;Hemavathy Nagarajan;Umashankar Vetrivel;等

页码:107942 - 107942
全文购买
[期刊论文]

[Full-length article]DO I:10.1016/j.compbiolchem.2023.107940

作者:Madhavi Sahadevan;Mullainathan Sundaram;Karunagaran Subramanian;

页码:107940 - 107940
全文购买
[期刊论文]

[Full-length article]DO I:10.1016/j.compbiolchem.2023.107941

作者:Aakansha Gupta;Rahul Katarya;

页码:107941 - 107941
全文购买
[期刊论文]

[Full-length article]DO I:10.1016/j.compbiolchem.2023.107939

作者:Alan G. Holt;Adrian M. Davies;

页码:107939 - 107939
全文购买
[期刊论文]

[Full-length article]DO I:10.1016/j.compbiolchem.2023.107935

作者:Tushar Ranjan Sahoo;Sabyasachi Patra;Swati Vipsita;

页码:107935 - 107935
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.compbiolchem.2023.107923

作者:Meiqin Gong;Yuchen He;Maocheng Wang;等

页码:107923 - 107923
全文购买
[期刊论文]

[Full-length article]DO I:10.1016/j.compbiolchem.2023.107937

作者:Salaheddine Redouane;Houda Harmak;Zouhair Elkarhat;等

页码:107937 - 107937
全文购买