Applied Energy

I S S N:0306-2619
出版社:Elsevier BV

文章列表
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.apenergy.2023.121868

作者:Bo Yang;Yulin Li;Jianxiang Huang;等

页码:121868 - 121868
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.apenergy.2023.121842

作者:Yujun Lin;Qiufan Yang;Jianyu Zhou;等

页码:121842 - 121842
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.apenergy.2023.121768

作者:Tianren Zhang;Yuping Huang;Hui Liao;等

页码:121768 - 121768
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.apenergy.2023.121802

作者:Michael K. Kostner;Ariele Zanfei;Jacopo C. Alberizzi;等

页码:121802 - 121802
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.apenergy.2023.121848

作者:Haoyu Xiao;Shujiang Li;Zhen Shi;等

页码:121848 - 121848
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.apenergy.2023.121850

作者:Limin Kuang;Hiroshi Katsuchi;Dai Zhou;等

页码:121850 - 121850
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.apenergy.2023.121866

作者:Lin Ye;Yifei Jin;Kaifeng Wang;等

页码:121866 - 121866
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.apenergy.2023.121823

作者:Ke Li;Yuchen Mu;Fan Yang;等

页码:121823 - 121823
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.apenergy.2023.121849

作者:Yu Wang;Shanbi Wei;Wei Yang;等

页码:121849 - 121849
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.apenergy.2023.121840

作者:Pierre Clement Blaud;Pierrick Haurant;Philippe Chevrel;等

页码:121840 - 121840
全文购买