Annals of King Edward Medical University Lahore Pakistan

I S S N:2079-7192
出版社:King Edward Medical University

开放获取

2005 年

2004 年

1999 年

1998 年

文章列表
[期刊论文]


DO I:10.21649/akemu.v29i2.5485

作者:Mulazim Hussain Bukhari;

页码:78 - 88

开放获取

[期刊论文]


DO I:10.21649/akemu.v29i2.5483

作者:Sana Arif;Nabeela Riaz;Ehsah-ul- Haq;等

页码:170 - 173

开放获取

[期刊论文]


DO I:10.21649/akemu.v29i2.5486

作者:Tooba Fatima;Yaser Imran;Mamoona Ghias;等

页码:155 - 160

开放获取

[期刊论文]


DO I:10.21649/akemu.v29i2.5484

作者:Jibran Umar Ayub Khan;Azhar Zahir Shah;Ayesha Qaisar;

页码:89 - 90

开放获取

[期刊论文]


DO I:10.21649/akemu.v29i2.5487

作者:Hilal Bektas Uysal;Murat Duran;Engin Güney;等

页码:167 - 169

开放获取

[期刊论文]


DO I:10.21649/akemu.v29i2.5440

作者:Akhtar Sherin;

页码: -

开放获取

[期刊论文]


DO I:10.21649/akemu.v29i2.5436

作者:Sana Saeed;Farid Ahmad Khan;Saadia Nosheen Jan;等

页码: -

开放获取

[期刊论文]


DO I:10.21649/akemu.v29i2.5435

作者:Nazish Imran;Bakhtawar Khalid;Zubia Afzal;等

页码: -

开放获取

[期刊论文]


DO I:10.21649/akemu.v29i2.5444

作者:Muhammad Irfan Tahir Khan;Aamir Hussain;Ammar Rashid;等

页码: -

开放获取

[期刊论文]


DO I:10.21649/akemu.v29i2.5453

作者:Dilshad Ahmed;Hasnain Javed;Wajiha Kanwal;等

页码: -

开放获取