[期刊论文]


Globalnie i lokalnie ważona kombinacja liniowa jako podejście metodyczne do oceny georóżnorodności geoparków

作   者:
Zbigniew Zwoliński;Alicja Najwer;Piotr Jankowski;

出版年:2021

D  O  I:10.12657/landfana-040-003

页     码:57 - 69
出版社:Bogucki Wydawnictwo Naukowe


摘   要:

Artykuł przedstawia analizę porównawczą metody przestrzennej analizy wielokryterialnej w dwóch technikachdo oceny georóżnorodności wybranych parków narodowych reprezentujących zróżnicowane typy krajobrazu Polski:obszar górski, wyżynny i nizinny. Pierwsza technika dotyczy globalnie ważonej kombinacji liniowej (G-WLC), natomiastdruga – lokalnie ważonej kombinacji liniowej (L-WLC). Oceny georóżnorodności zlewni elementarnych wykonanow oparciu o siedem komponentów środowiska geograficznego wybranych parków narodowych. Do analizy porównawczejuzyskanych wyników ocen georóżnorodności obydwoma technikami wykorzystano indykator georóżnorodności. W artykulewykazano, że technika globalnie ważonej kombinacji liniowej (G-WLC) jest bardziej czuła na georóżnorodnośćobszarów jednorodnych środowiskowo, np. wyżynnych i nizinnych, natomiast technika lokalnie ważonej kombinacji liniowej(L-WLC) powinna być przeznaczona do badania obszarów heterogenicznych, bardzo zróżnicowanych, szczególniehipsometrycznie, np. do obszarów górskich.关键字:

ocena georóżnorodności; przestrzenna analiza wielokryterialna; globalnie ważona kombinacja liniowa;lokalnie ważona kombinacja liniowa; indykator georóżnorodności; park narodowy; Polska


全文
所属期刊
Landform Analysis
ISSN: 1429-799X
来自:Bogucki Wydawnictwo Naukowe